devextreme-angular gulp karma npm

Angular 2 UI and visualization components based on DevExtreme widgets


Top Contributors

Aden-git kvet dxbykov ovchinnikov anna-zhernovkova DokaRus dxvladislavvolkov isaacplmann nightskylark GoshaFighten viterobk

Releases

-   v16.2.3-rc.3 zip tar
-   v16.2.3-rc.2 zip tar
-   v16.2.3-rc.1 zip tar
-   v16.2.2-beta.2 zip tar
-   v16.2.2-beta.1 zip tar
-   v16.2.1-alpha.3 zip tar
-   v16.2.1-alpha.2 zip tar
-   v16.2.1-alpha.1 zip tar
-   v16.1.7 zip tar
-   v16.1.7-alpha zip tar
-   v16.1.6 zip tar
-   v16.1.5 zip tar
-   v16.1.5-alpha zip tar
-   v16.1.4-alpha zip tar