chrome-extension-behavior-analysis

Analyzes the behavior of Chrome extensions via Selenium + Webdriver.