leveldb 0,0,0,1,0 travis-ci

Port of LevelDB to Java