kotlin-coroutines-retrofit

Kotlin Coroutines await() extension for Retrofit Call