euruko-golf

Tweetable ruby programs that output EuRuKo ASCII art.